EURO 2012 – Konkurs: Mediateka z MultiCentrum wkraczają do gry

Dodano: 09 maja 2012r.

Tagi: , ,

Cel konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej tematycznie do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej 2012 w oparciu o dowolną technikę (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, techniki mieszane).

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań sportowych i rozwijanie talentów plastycznych
wśród dzieci.

Efektem konkursu będzie wystawa nagrodzonych oraz wybranych prac w Mediatece, która będzie towarzyszyć Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej 2012.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-10 lat (dzieci urodzone między 1. stycznia 2002
a 31. grudnia 2005 roku).

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować:

Prace konkursowe wykonane samodzielnie, w oparciu o dowolną technikę (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, techniki mieszane).

Niedozwolone jest korzystanie z gotowych zdjęć czy dokumentów – prace należy wykonać samodzielnie.

Pracę w formacie A4 lub A3 (własnoręczny rysunek bądź wydruk w przypadku wykorzystania programu graficznego) wraz z danymi personalnymi i kontaktowymi prosimy dostarczyć do MultiCentrum1 przy pl. Teatralnym 5
we Wrocławiu.

Prace można również wykonać w MultiCentrum1 przy wykorzystaniu programów graficznych dostępnych
w naszej placówce (Corel Painter Classic i Tux Paint) podczas Oferty Rodzinnej 19 maja 2012 (sobota)
w godz. 10.00 – 11:30 i 12:30-14:00 – szczegóły Oferty dostępne są na stronie www.biblioteka.wroc.pl.

Termin przyjmowania prac upływa 25 maja 2012 roku (piątek) o godz. 16.00 – decyduje data złożenia.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Z konkursu wykluczone będą prace wykonane zbiorowo.

Praca nie może naruszać praw osób trzecich, obowiązujących przepisów oraz norm obyczajowych.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30-go maja 2012 roku na stronie www.biblioteka.wroc.pl.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie otwarcia wystawy w Mediatece 2-go czerwca 2012 r. Będą również do odebrania w późniejszym czasie w MultiCentrum1 po skontaktowaniu się z Organizatorem.

Laureaci konkursu zostaną także nagrodzeni piłkami z podpisami piłkarzy WKS Śląsk. Organizator przewiduje również upominki – niespodzianki.

Nagrody:

I miejsce: Karta Podarunkowa o wartości 150 zł na zakup artykułów sportowych w wybranym przez Organizatora sklepie sportowym,

II miejsce: roczna karta abonamentowa MBP o wartości 50 zł, uprawniająca do wypożyczania zbiorów multimedialnych w Mediatece i wybranych filiach MBP we Wrocławiu,

III miejsce: Kubek z nadrukiem maskotek Euro 2012.

Ocena prac zostanie dokonana przez jury w składzie: pracownik MBP – artysta grafik, instruktor MultiCentrum1
i pracownik Mediateki – powołanych przez Organizatora.

Jury wybierze prace, biorąc pod uwagę spełnienie w/w warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
a ponadto oceni nadesłane na konkurs prace biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość.

Jury może nie przyznać nagrody, jeśli uzna, że poziom prac nie uzasadnia jej przyznania.

Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.

Prace należy opisać i podpisać zgodnie z wzorem:

Imię i nazwisko Autora:Wiek Autora:

Telefon kontaktowy i e-mail do rodzica/opiekuna:

Data i podpis opiekuna prawnego:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631) a w szczególności w celu opublikowanie wyników konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu, przystępując do niego i wypełniając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie z pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a)       utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b)       wprowadzania do obrotu,
c)       wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i / lub multimedialnej i / lub sieci telefonii komórkowej,
d)       publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e)       publicznego wykonania oryginału oraz egzemplarzy, publicznego odtwarzania,
f)        wystawiania,
g)       wyświetlania,
h)       użyczania, najmu, dzierżawy w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym,
i)         nadawania za pomocą wizji i / lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
j)         równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
k)       tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany.

Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby praca zgłoszona przez niego do konkursu była stosownie do potrzeb Organizatora rozpowszechniana na w/w polach w eksploatacji i poddawana stosownym obróbkom, skrótom, tłumaczeniom.

Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, adresu w materiałach promocyjnych, informacjach podawanych do publicznej wiadomości w związku z wykorzystaniem na w / w polach stworzonej przez uczestnika konkursu pracy lub jego fragmentu, a także na ich wykorzystywanie
 w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
 w konkursie.

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Prace biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu i nie będą zwracane po zakończeniu konkursu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych.

***

W sprawie pytań prosimy o kontakt:

MultiCentrum1/ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA we Wrocławiu

pl. Teatralny 5

tel. (071) 326 60 61, multicentrum@biblioteka.wroc.pl

 

Autor:

Serwis dla rodziców, wydarzenia, wywiady, recenzje

Poinformujemy Cię o kolejnych treściach.

Poinformuj nas o ciekawym artykule! | +
JR

Patronaty

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zamknij